Hakkımızda

Müdürlüğümüz

Ülkemizin ve Avrupa’nın en köklü eğitim kurumlarından biri olan İstanbul Üniversitesi sahip olduğu öncü ve önder konumunu, özgün ve dinamik yapısıyla sürdürmek hedefindedir. 21. yüzyılda egemen olan katılımcı ve demokratik yönetim anlayışı; yerel, ulusal ve uluslararası düzeydeki kuruluşlarla sağlıklı ilişkilerin sürdürülmesi; basın – yayın kuruluşları ile sürekli bilgi akışının sağlanması ve toplum ile olan ilişkilerde açık ve şeffaf olunması gibi değerler, basın halkla ilişkiler çalışmalarıına büyük bir ivme kazandırmıştır.

Bu sorumluluğun farkında olan İstanbul Üniversitesi Basın Halkla İlişkiler ve Tanıtım Müdürlüğü, sahip olduğu uzman ekip ve teknolojik donanımıyla, bugünün ihtiyaçları doğrultusunda kendini sürekli yenileyerek 555 yılı aşan bu bilimsel ve kültürel mirası geniş kitlelere aktarmak amacındadır.​Temel İlkelerimiz;

 • Müdürlüğümüz çalışanları olarak lâik, demokratik ve çağdaş Cumhuriyet’ten, Atatürk İlke ve Devrimleri’nden ödün vermemek; Yapılan iş ve alınan kararlarda kamusal yararı gözeterek sosyal sorumlulukları yerine getirmek;
 • Karar verme süreçlerine ilgili kişi ve birimleri de dahil ederek katılımcı ve demokratik süreci işletmek;
 • Kaynakların kullanımında verimlilik ve kaliteden ödün vermemek;
 • Çalışmalarımızı ekip ruhu içerisinde, özveriyle ve etik kurallara uygun yürütmek;
 • Birim içi ve birim dışı bütün ilişkileri her zaman karşılıklı saygı çerçevesinde tutmak;
 • Üniversitemizin bütün birimleri arasında hızlı iletişim ağı oluşturarak bilgiyi paylaşmaktır.

MİSYONUMUZ,

  Kurum içinde iç hedef kitle olarak Öğrencilere, Öğretim Üyelerine ve Yardımcılarına, idari Personele, Üniversite yöneticilerine, Öğrenci Ailelerine ve Mezunlara odaklanarak, kurum dışında ise dış hedef kitle olarak İstanbul halkı ve Türkiye’ye, Diğer Eğitim Kurumlarına, Üniversite’nin bağlı olduğu Merkez örgütüne, Medya kuruluşlarına, Dernekler ve meslek kuruluşlarına, yerel yönetimler e ve üniversitenin eğitim verdiği alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşlara odaklanarak
 • Toplam kalite yönetimi felsefesi bağlamında medya takibini yapmak, halkla ilişkiler çalışmaları düzenlemek, vatandaşlar için bilgi edindirme hakkının kullanılmasını sağlamak ve basınla ilişkileri düzenlemektir.

VİZYONUMUZ

  Hedef kitle doğrultusunda İstanbul Üniversitesinin kültürünün belirleyici ve yayıcısı olacak bir halkla ilişkiler organizasyonu oluşturmak, Üniversite yönetimindeki tüm unsurların katılımıcılığıyla yüksek kalitede bir yönetsel süreç için planlama, ölçümleme ve değerlendirme yapmak ve üniversitemizin uzun dönemli toplam kalite hedefine destek vermektir.
 • Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün Eylül 2007 tarihinden bu yana stratejisi, katkalite odaklı olmak, öğrenci odaklı olmak, süreç odaklı olmak, gerçek istatistikleri kullanarak karar vermek , devamlı gelişmeyi sağlamak, hedeflerle yönetmek, katılımcı yönetim ve grup çalışması yapmak ve önlemeye dönük yaklaşımda bulunmak biçiminde yeniden düzenlenmiştir.
 • Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü toplam kalite yönetimi göz önünde bulundurularak hedef kitlesini iki temel başlıkta toplamıştır. Halkla İlişkiler uygulamalarında hedef kitle olarak seçilen kümelerin özelliklerinin iyi bilinmesi, iletişim ortamının seçilmesinde, mesajların oluşturulmasında ve geri bildirimin doğru ve net bir biçimde alınmasında önemlidir.

Müdürlüğümüz, Üniversitemiz birimleri arasında iletişim ve eşgüdüm sağlamak amacıyla yaptığı kurum içi çalışmaların yanı sıra; Üniversite, Üniversitenin çeşitli çalışmaları ve faaliyetleri hakkında kamuoyunu eksiksiz ve doğru bilgilendirmek gibi kurum dışı görevleri de olmak üzere, iki temel işlevi vardır.

Çalışmalarını ağırlıklı olarak, tanıtım; yönetimin stratejik kararlarına yönelik bilgi derleme; bilimsel, sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi ve hedeflerin kurum mensuplarına benimsetilmesi gibi önemli görev ve sorumluluklar oluşturmaktadır. Bu bağlamda Müdürlüğümüz;

 • Ulusal yayın yapan yazılı ve görsel basında Üniversitemiz, YÖK ve gündemdeki konularla ilgili medya takibi yapmak ve ilgili haberleri arşivlemek;
 • Rektörlüğümüzün ve birimlerinin planladığı toplantı, panel, konferans ve sempozyum gibi etkinliklerin organizasyonunu düzenlemek;
 • ‘İstanbul Üniversiteli olma’ bilinci yaratmak amacıyla kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenleyerek bu etkinliklere Üniversitemiz mensuplarının katılımını sağlamak;
  Gündemde olan kültürel ve sanatsal faaliyetlere Üniversitemiz mensuplarının katılımını organize etmek için gerekli görüşmeleri ve organizasyonu gerçekleştirmek;
 • Üniversitemiz etkinliklerini kamuoyuna ve Üniversitemiz mensuplarına duyurmak amacıyla basın bültenlerini hazırlamak ve haber duyurularını yapmak;
  Üniversitemizin tanıtımında kullanılan katalog, broşür ve tanıtım cd’si gibi tanıtım amaçlı materyalleri hazırlamak;
 • Üniversite adaylarına Üniversitemiz ve birimlerimiz hakkında en doğru bilgileri aktarmak için düzenlenen tanıtım fuarlarına katılmak, lise ve dershanelerin gezi programlarını organize etmek;
  Üniversitemize ait mekânların tahsis işlerini yürütmek;
 • Öğrencilerimize yönelik stant ve afiş çalışmalarını yürütmek;
 • Üniversitemiz ve diğer kurumların düzenlediği toplantı, panel, konferans ve sempozyum gibi etkinliklerin duyurusunu yapmak.
 • Yurt dışında Üniversitemiz ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişilere danışmanlık hizmeti sunmak ve ziyaret amaçlı konuklara Üniversitemizi gezdirmek;
 • Demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan ‘Bilgi Edindirme Birimi’ olarak hizmet sunmak gibi önemli görevleri yerine getirmektedir.

  


 Prof. Dr. Ergün YOLCU

Rektör Basın Danışmanı
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Süleyman TÜRKOĞLU

Bilişim Departmanı Sorumlusu
Dahili: 10716


Fatih ATICI

Bilgi Edinme ve Resmi Evrak Departmanı Sorumlusu
Dahili: 10717
 


Vildan DİKİCİ

Yönetici Asistanı
Dahili: 10054


Lale Cansu TUTAR

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Departmanı Sorumlusu
Dahili: 10591


Burak IRMAK

Kamera - Kurgu - Fotoğraf Departmanı Sorumlusu
Dahili: 10256
Mahmutcan CİVELEK

Medya Takip Departmanı Sorumlusu
Dahili: 10254

 
 Cansu DEDEOĞLU

Bilgi Edinme ve Resmi Evrak Departmanı Sorumlusu
Dahili: 10717 - 10718


 Serkan HARMANCI

Kongre ve Kültür Merkezi Sorumlusu
Dahili: 13630-13631Eyüp TEKİN

Halkla İlişkiler Personeli
Dahili: 10715Kasım KURNAZ

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Departmanı 
Dahili: 11941
Nihan EKER

Organizasyon Personeli
Dahili: 11150 
 Basar UZUN

Fotoğraf Personeli
Dahili: 10239  


Ahmet DİKİCİ

Bilişim Departmanı Tasarım Personeli
Dahili: 10715 

 

 

Görevlerimiz


Kamu İç Kontrol Standartları doğrultusunda yürütülen işlemlerin kontrolü yapılmaktadır. 

Kamu İç Kontrol Standartları, idarelerin, iç kontrol sistemlerinin oluşturulmasında, izlenmesinde ve değerlendirilmesinde dikkate almaları gereken temel yönetim kurallarını göstermekte ve tüm kamu idarelerinde tutarlı, kapsamlı ve standart bir kontrol sisteminin kurulmasını ve uygulanmasını amaçlamaktadır.Kamu İç Kontrol Standartları, uluslararası standartlar ve iyi uygulama örnekleri çerçevesinde, iç kontrolün; kontrol ortamı, risk değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izleme bileşenleri esas alınarak, tüm kamu idarelerinde uygulanabilir düzeyde olmasını sağlamak üzere genel nitelikte düzenlenmiştir.